EĞİTİMDE NİTELİK VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI-ÖNERİLER

EĞİTİMDE NİTELİK VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI-ÖNERİLER

12 Kasım 2016

Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan “2017 Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Eki”nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer bakanlıklar ve kurumlarla yapacağı işbirliğinin ve bu doğrultuda politikaların detaylıca değerlendirilmiş olmasını önemli buluyor ve aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşıyoruz;


•    Her eğitim kademesinde tekli eğitime geçilmesine yönelik çalışmaları destekliyoruz. Bu geçişte öğrencilerimizin kültür, sanat ve spor gibi faaliyetlerinin imkân ve ağırlıklarını arttırmak yoluyla okuldaki zamanının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını önemsediğimizi belirtmek istiyoruz.


•    İlkokuldan sonraki ilk yılın (5.sınıf) tüm öğrenciler için ortaokula hazırlık sınıfı uygulaması önemli bir yaklaşım olup, Türkçe’nin yanı sıra verilecek yabancı dil öğretiminde dil çeşitliliğinin ve seçim yapma imkânını sunmanın gerekliliğine inanıyoruz.


•    Eğitim Kalite Endeksi hazırlama çalışmalarında Okul Aile Birlikleri başta olmak üzere çeşitli mekanizmalarla ebeveynlerin sürece dâhil edilmesi gerektiğini; rehberlik ve denetimi içeren performans yönetim sistemi içerisinde de Okul Aile Birlikleri başta olmak üzere etki altında olan tüm tarafların etkili bir konumlandırmasının olmasını önemsiyoruz.


•    Deneyimli öğretmenlerden dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimizin de yararlanabilmesine olanak sağlayan ve öğretmen lehine olan tüm iyileştirme faaliyetlerini tamamen destekliyor ve ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. 


•    Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim veren bölüm ve anabilim dallarının öğretmenlik genel ve alan yeterlikleri arasında ilişkiyi güçlendirecek biçimde yeniden ele alınması önemli olmakla birlikte söz konusu bölüm ve anabilim dallarına öğrenci seçme ve yerleştirmeye yönelik yetenek odaklı kurguların işletilmesini (tüm alanlar özel yetenek sınavları gibi) önemsiyoruz.


•    Öğretmenlik mesleğinin statüsünün yeniden ele alınarak tercih edilebilirliğinin ve toplumsal saygınlığının arttırılmasına yönelik politikaların üretilmesini destekliyoruz. 


•    Eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda ulusal standart ve yeterliklerin yanı sıra uluslararası alanda geçerli olan temel yetkinlikleri de karşılar biçimde tasarlanmasını öneriyoruz. 


•    Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi olanağı nicel tedbirler kapsamında isabetli olup, okul türleri arası geçişle birlikte üst kademeye geçişte de tür ve yapı bakımından Türkiye Yeterlikler Çerçevesinin ilgili seviyeleri dikkate alınmalıdır. Söz konusu yeterliklerin kazanımında akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif, sanatsal başarıların da dikkate alınmasını sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulmasını faydalı buluyoruz.


Medeniyetimizi yeniden inşa etme çabasında, özellikle 15 Temmuz sonrasında; eğitim, kültür, sanat gibi alanlardaki zafiyetlerimizi gidermek için tüm (sivil, resmi, siyasi, akademik vb.) kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmak her zamankinden daha çok önemli hale gelmiştir. Ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için yeni bir gelecekten bahsedebilmemiz için geleceğimizi oluşturacak olan yavrularımızı elbirliğiyle ve çok yönlü desteklememiz gerektiğine inanıyoruz. 


Bu yönüyle, Bakanlar Kurulu’nun eğitim ile ilgili 2017 reformlarını ana hatlarıyla desteklediğimizi, yukarıdaki çerçevede önerilerde bulunduğumuzu, bundan sonra da her türlü olumlu adımda katkı sunacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.
Saygılarımızla…